FrDeEnLu XML


Numm
Etat quantitatif des ME souterraine 2009
Beschreiwung
Etat quantitatif des masses d'eau souterraine 2009
Service
Datenserie
Datesaatz
Produkt
Inspire
Sprooch vum Inhalt
Däitsch
Thema
inlandWaters
environment